Algemene Voorwaarden Flower Interactive

Artikel 1 – Definities

 • Opdrachtgever: de Opdrachtgever van Flower Interactive
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Flower Interactive

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, gewijzigde of aanvullende opdrachten, vervolgopdrachten en weigering van opdrachten van Flower Interactive, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59263008.
 2. Toepassing van enige inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3 – Offertes

 1. De door Flower Interactive gemaakte offertes zijn geldig gedurende 3 maanden, te rekenen vanaf de dag van opstelling, tenzij anders aangegeven.
 2. Een overeenkomst kan slechts worden gewijzigd of aangevuld door middel van door alle partijen ondertekende stukken.
 3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Flower Interactive niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomst deel van de opgegeven prijs.
 4. Offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4 – Prijzen en betalingsvoorwaarden

 1. Alle genoemde bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
 2. Opdrachtgever is na het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling verschuldigd van 50 % van de totale kosten, tenzij anders overeengekomen.
 3. Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden op de door Flower Interactive aan te geven wijze. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 4. Het niet voldoen van een deel van het overeengekomen bedrag verplicht Flower Interactive niet tot het opleveren van een overeenkomstig gedeelte van de opdracht. Op reeds voldane termijnen zal door Opdrachtgever geen aanspraak gemaakt kunnen worden, daar dit beschouwd zal worden als vergoeding voor de reeds gemaakte kosten en geïnvesteerde tijd van Flower Interactive.
 5. Facturering van onderhoudskosten en andere periodiek terugkerende kosten, waaronder webhosting, gebeurt per jaar vooraf, tenzij anders overeengekomen.
 6. In de gevallen waarin sprake is van door Opdrachtgever te betalen periodiek vervallende bedragen, geldt dat Flower Interactive gerechtigd is door middel van een schriftelijke kennisgeving de geldende prijzen en tarieven aan te passen. De schriftelijke kennisgeving dient drie maanden voorafgaande aan de wijziging te geschieden.
 1. Flower Interactive zal Opdrachtgever twee maanden voorafgaand aan de vervaldatum van de domeinnaam middels een te betalen factuur op de hoogte stellen van de noodzakelijke verlenging van zowel webhosting als domeinnaam. Wanneer die factuur niet wordt voldaan, zal de domeinnaam of webhosting niet worden verlengd en zal deze komen te vervallen. De domeinnaam zal gedurende 40 dagen (in geval van .nl) in quarantaine geplaatst worden bij Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. Aan het uit quarantaine halen zijn hoge kosten verbonden die zullen worden doorberekend aan de Opdrachtgever. Na de quarantaineperiode komt de domeinnaam weer vrij op de markt en zal deze door iedereen geregistreerd kunnen worden. Bij andere domeinextensies (.be, .com, etc.) zijn vergelijkbare procedures en aanvullende kosten van toepassing die aan de Opdrachtgever zullen worden doorberekend.
 2. Verrekening met enige vordering op Flower Interactive is uitgesloten.
 3. Indien Opdrachtgever het verschuldigde bedrag niet tijdig voldoet, is hij aan Flower Interactive een rente verschuldigd van 1 ¼ % van het factuurbedrag voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmede de betalingstermijn is overschreven. Indien op enig moment de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW hoger is dan de rente die verschuldigd is krachtens de in dit lid opgenomen renteclausule, is Flower Interactive gerechtigd aanspraak te maken op de rente krachtens artikel 6:119a BW, waarbij de rente zal worden berekend op de wijze als aangegeven in bedoeld artikel.
 4. Alle betalingen door Opdrachtgever worden geacht te zijn geschied allereerst ter voldoening van de kosten, daarna van de rente en als laatste van het factuurbedrag.

Artikel 5 – Verplichtingen van de Opdrachtgever

 1. De Opdrachtgever is gehouden de instructies van Flower Interactive omtrent de voorbereiding en uitvoering van de overeenkomst op te volgen en draagt zorg voor juiste en tijdige aanlevering van het door Flower Interactive benodigde materiaal en gegevens, waaronder wijzigingen in contactgegevens.
 2. Flower Interactive heeft het recht de website van Opdrachtgever te gebruiken voor promotie en/of publiciteit, tenzij anders overeengekomen.
 3. De Opdrachtgever is gehouden een lege webhostingomgeving te bieden indien de website bij een derde host wordt gebouwd.

Artikel 6 – Uitvoering van de overeenkomst

 1. Indien de overeenkomst is aangegaan met het oog op uitvoering door een bepaald persoon, zal Flower Interactive steeds gerechtigd zijn die persoon te vervangen door een of meer andere personen met dezelfde kwalificaties.
 2. Flower Interactive is, behoudens een geldende onderhoudsovereenkomst, niet verantwoordelijk voor het updaten van de website.
 3. Flower Interactive zal, in geval van een hiertoe afgesloten onderhoudsovereenkomst, één keer per maand zorg dragen voor het uitvoeren van updates op basis van de door Opdrachtgever aangeleverde wijzigingen. Deze wijzigingen dienen te worden aangeleverd conform de aanleveringsspecificaties van Flower Interactive als vermeldt in de offerte. Uitgedrukt in tijd mogen de wijzigingen samen Flower Interactive maximaal 15 minuten per maand kosten. Grotere wijzigingen zullen als meerwerk worden gefactureerd. Er worden op geen enkele manier tegoeden opgebouwd wanneer Opdrachtgever geen gebruik maakt van deze service.
 4. Indien de voor uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig of niet juist aan Flower Interactive zijn verstrekt, heeft Flower Interactive het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
 5. Flower Interactive is niet verantwoordelijk voor back-ups van de website. Echter zal zij deze alsnog dagelijks laten uitvoeren door een derde partij indien webhosting bij haar plaats vindt. Back-ups worden zeven dagen bewaard. Voor het terug laten zetten van een back-up rekent Flower Interactive aan Opdrachtgever kosten door.

Artikel 7 – Meerwerk

 1. Werkzaamheden of andere prestaties die buiten de overeenkomst vallen zijn meerwerk. Tenzij anders overeengekomen wordt meerwerk volgens het thans geldende uurtarief van Flower Interactive gefactureerd.
 2. Vaste prijsafspraken gelden slechts voor de individuele overeenkomst. Wordt met betrekking tot extra werkzaamheden of prestaties een nieuwe dan wel aanvullende overeenkomst gesloten, zal Flower Interactive Opdrachtgever van te voren informeren over de financiële consequenties.
 3. Na het aangaan van een overeenkomst met dan wel het verstrekken van een opdracht aan Flower Interactive is het niet mogelijk kosteloos van template en/of design te veranderen.

Artikel 8 – Duur en beëindiging

 1. Overeenkomsten met betrekking tot domeinnaamregistratie en hosting hebben een looptijd van één jaar. Na het verstrijken van de looptijd worden deze overeenkomsten wederom voor dezelfde periode aangegaan. De opzegtermijn is twee maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van één jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 2. Onderhoudsovereenkomsten worden aangegaan voor onbepaalde tijd met een minimale looptijd van een jaar. Na de periode van één jaar kan de overeenkomst worden opgezegd met inachtneming van en opzegtermijn van drie maanden. Ingeval van een consumentenovereenkomst kan de overeenkomst na de periode van één jaar te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
 3. Flower Interactive behoudt zicht het recht voor een overeenkomst direct te beëindigen wanneer een Opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Flower Interactive gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.
 4. Flower Interactive heeft het recht geleverde producten en diensten geheel of tijdelijk buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien Opdrachtgever de overeenkomst en verplichtingen jegens Flower Interactive niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.
 5. In geval van niet nakoming van het bepaalde in artikel 5.3 van deze voorwaarden eindig de tussen partijen geldende overeenkomst.
 6. Ingeval van beëindiging van de hostingovereenkomst zonder verzoek tot verhuizing naar een derde host, wordt het webhostingaccount met alle inhoud verwijderd.
 7. Indien de website door de Opdrachtgever wordt verhuisd naar een derde webhost of gebruikt wordt op de server van een derde webhost, dan brengt Flower Interactive hiervoor een fee van € 250,00 in rekening.

Artikel 9 – Levering en levertijd

 1. Levering geschiedt door het ter beschikking stellen van de site. De Opdrachtgever ontvangt toegang tot een gebruikersprofiel inclusief beheerdersrechten. Tot de definitieve lancering wordt een ‘coming soon’ vermeld op de website.
 2. Na oplevering komt het geleverde voor risico van Opdrachtgever.
 3. Door Flower Interactive opgegeven levertermijnen zijn altijd indicatief, een opgegeven levertijd vormt geen fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW. Indien de levering vertraging oploopt of slechts ten dele kan worden uitgeleverd, dan ontvangt de Opdrachtgever daarvan uiterlijk binnen 30 dagen bericht.
 4. De Opdrachtgever ontvangt alvorens de definitieve oplevering een laatste concept van de website.
 5. Zeven dagen na goedkeuring van het concept wordt de ‘coming soon’ verwijderd en de definitieve website opgeleverd.

Artikel 10 – Intellectueel eigendom

 1. Alle uit de overeenkomst voortvloeiende rechten van intellectueel eigendom komen toe aan Flower Interactive, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen door partijen. Wanneer een dergelijk recht slechts verkregen kan worden door een depot of registratie dan is slechts Flower Interactive daartoe bevoegd.
 2. De door Flower Interactive bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte intellectuele eigendommen en/of licenties waaronder ontwikkelde scripts, templates en programma’s blijven eigendom van en/of blijven toekomen aan Flower Interactive.
 3. Flower Interactive is te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk te (laten) vermelden of verwijderen.
 4. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van Flower Interactive het werk (zonder vermelding van de naam van Flower Interactive) openbaar te maken of te verveelvoudigen.
 5. Opdrachtgever dient de rechten van intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart Flower Interactive van enige aanspraak. Tevens behoort een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten niet tot enige overeenkomst die Flower Interactive sluit met haar Opdrachtgever(s).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. Flower Interactive is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade en/of gevolgschade.
 2. De aansprakelijkheid van Flower Interactive zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan Opdrachtgever in rekening gebrachte in de afgelopen 12 maanden.
 3. De Opdrachtgever is gehouden Flower Interactive te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade.
 4. Flower Interactive is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat zij is uitgegaan van door de Opdrachtgever en/of derden verstrekte of verzwegen onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 12 – Opschorting en ontbinding

 1. In geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht is Flower Interactive gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat Flower Interactive tot enige schadevergoeding gehouden is. Gedurende de opschorting is Flower Interactive bevoegd en aan het einde daarvan is Flower Interactive verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.
 2. Zowel in geval van opschorting als van ontbinding krachtens artikel 12 lid 1 is Flower Interactive gerechtigd terstond betaling te verlangen van de ter uitvoering van de overeenkomst door Opdrachtgever gereserveerde, in bewerking genomen en/of gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken, zulks voor de waarde die daaraan in redelijkheid moet worden toegekend. In geval van ontbinding krachtens artikel 12 lid 1 is de Opdrachtgever gehouden om na betaling van het krachtens de vorige volzin verschuldigde bedrag de daarin begrepen zaken tot zich te nemen, bij gebreke waarvan artikel 12 lid 4 overeenkomstige toepassing vindt.
 3. Indien Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting, die voor hem uit de met Flower Interactive gesloten overeenkomst of uit een daarmee samenhangende overeenkomst voortvloeit, dan wel indien goede grond bestaat voor de vrees dat de Opdrachtgever niet in staat is of zal zijn om aan zijn contractuele verplichtingen jegens Flower Interactive te voldoen, alsmede in geval van faillissement, surséance van betaling, stil leggen van de onderneming van Opdrachtgever, onvoldoende (ten genoegen van Flower Interactive te bepalen) kredietlimieten of overschrijding daarvan, liquidatie of gedeeltelijke overdracht – al dan niet tot zekerheid – van het bedrijf van Opdrachtgever, waaronder begrepen de overdracht van (een deel van) zijn vorderingen of (een deel van) zijn aandelen, is Flower Interactive gerechtigd om zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst hetzij de uitvoering van elk van deze overeenkomsten voor ten hoogte 6 maanden op te schorten, hetzij deze geheel of ten dele te ontbinden, zulks zonder dat Flower Interactive tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn en onverminderd de aan Flower Interactive verder toekomende rechten. Gedurende de opschorting is Flower Interactive bevoegd en aan het einde daarvan is Flower Interactive verplicht te kiezen voor uitvoering dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de opgeschorte overeenkomst(en).
 4. In geval van opschorting krachtens lid 12 lid 3 wordt de overeengekomen prijs onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de opschorting door Flower Interactive bespaarde kosten, en is Flower Interactive bevoegd om de ter uitvoering van de overeenkomst door Flower Interactive gereserveerde, in bewerking genomen en gefabriceerde grondstoffen, materialen, onderdelen en andere zaken voor rekening en risico van de Opdrachtgever tot zekerheid onder zich te nemen. In geval van ontbinding krachtens artikel 12 lid 3 wordt de overeengekomen prijs – zo geen voorafgaande opschorting heeft plaatsgevonden – onmiddellijk opeisbaar, onder aftrek van de reeds voldane termijnen en van de ten gevolge van de ontbinding door Flower Interactive bespaarde kosten en is Opdrachtgever gehouden om het voren omschreven bedrag te betalen en de daarin begrepen zaken tot zich te nemen.
 5. Opdrachtgever is niet gerechtigd om met terugwerkende kracht ontbinding van de overeenkomst te vorderen.

Artikel 13 – Verwerking persoonsgegevens

 1. Flower Interactive verwerkt persoonsgegevens van Opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de door Opdrachtgever verstrekte opdracht(en). Op grond van de voor Flower Interactive geldende wet- en regelgeving is Flower Interactive verplicht om zich van de identiteit van Opdrachtgever te vergewissen en deze in bepaalde gevallen te verifiëren. Door het verstrekken van de opdracht wordt Opdrachtgever geacht toestemming te verlenen voor het in dit artikel bepaalde. Opdrachtgever verklaart ervan op de hoogte te zijn en aanvaardt, dat zowel het beheer van (eventuele) digitale toegang tot dossierbestanden, als de opslag van dossierbestanden van Flower Interactive in het algemeen worden uitbesteed aan geselecteerde verwerkers. Deze verwerkers waarborgen de beveiliging van persoonsgegevens met inachtneming van passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Flower Interactive sluit met deze verwerkers verwerkersovereenkomsten als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming Daarnaast heeft Flower Interactive een privacyverklaring opgesteld. Deze verklaring zal op eerste verzoek worden verstrekt. Overigens is de verklaring ook te raadplegen op de website www.flowerinteractive.nl.

Artikel 14 – Slotbepalingen

 1. Op overeenkomsten tussen Flower Interactive en de Opdrachtgever waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Opdrachtgever en Flower Interactive zullen te allen tijden bij geschillen in eerste instantie trachten in der minne tot een oplossing te komen.
 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben en die niet in der minne worden geschikt, worden in eerste aanleg uitsluitend voorgelegd aan de rechtbank Limburg.
 4. Indien een bepaling van deze algemene voorwaarden nietig dan wel onverbindend mocht blijken te zijn, dan blijven Opdrachtgever en Flower Interactive gebonden aan de overige bepalingen. Partijen zullen de nietige dan wel onverbindende bepalingen vervangen door een bepaling die wel verbindend is en waarvan de strekking of gevolgen zo veel mogelijk dezelfde is als die van de te vervangen bepalingen.
Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Not readable? Change text. captcha txt
× Hoe kan ik je helpen?